Coş de cumpărături

0 produs(e) - 0,00 lei
Coşul tău este gol!

feco.ro ofera acum pe langa produse tipice sistemelor de epurare precum: fose septice, statii de epurare sau bazine septice si produse necesare mentenantei acestora pentru o mai buna utilizare in timp. Aceste produse pot fii achizitionate odata cu produsele dorite sau suplimentar accesand grupa de accesorii si cautand produsul dorit. Din aceasta categorie fac parte bioactivatori de formare, enzime, substante active cu policloruri pentru statii de epurare precum si selectii de alge marine si bacterii cu prvenienta animala ce faciliteaza accelerarea descompunerii biologice din interierul unui sistem de epurare 

bioactivatori

Antispumin ZU

Antispumin ZU
Antispumin ZU Antispumin ZU Antispumin ZU
Cod produs: Antispumin ZU
Disponibilitate: Pre-Comanda
Preţ: 843,20 lei
Fără TVA: 702,67 lei
Dimensiuni: 30cm X 20cm X 20cm (L x l x Î)
Greutate: 1l

Antispumin ZU

Descrierea produsului ANTISPUMIN ZU 

Ambalare

Recipiente de plastic cu capac infiletabil inchise ermetic

Volum

1L / 5L / 20L

este un produs versatil, se poate utiliza cost-eficient ca antispumant la staţii de epurare industriale şi municipale, atât şi fermentării legumelor destinate prelucrării.

Utilizarea produsului ANTISPUMIN ZU previne formarea de spumă, astfel încât nu are efecte adverse asupra microorganismelor nămolului activ. La instalaţiile de flotaţie cu aer dizolvat nu afectează flocularea.

Proprietăţile fizico-  Stare de agregare:

chimice

Lichid, emulsie opac alb 

Densitate:                               

  ~ 1,0 g/cm3  

Caracter ionic

 Non ionic

Vâscozitate la 25°C     ~1.380 cP 

 

Modul de dozare: În general ANTISPUMIN ZU se utilizează fără diluare. Dozarea este posibilă cu

ajutorul pompei de dozare, asigurându-se o doză permanentă, redusă ce  împiedică formarea de spumă.

Volumul de dozare necesar depinde în mare măsură de domeniul de aplicare,

 

Se protejeaza de temperaturi extreme, în special de îngheţ, deoarece aceasta poate provoca destabilizarea

 produsului. Produsul în stare de îngheţ poate fi restabilit prin încălzire atentă și amestecare intensivă.

Protejat de temperaturi extreme produsul poate fi depozitat timp de 6 luni. În cazul depozitării pe termen

îndelungat este recomandat omogenizarea suspensiei înainte de utilizarea produsului. 

 

Sănătate şi siguranţă Antispumin ZU

1.0.      IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI.

1.1.      Identificarea substanţei sau amestecului

             Denumirea comercială: ANTISPUMIN ZU

1.2. Utilizarea substanţei sau amestecului: soluţie antispumant (în domeniul apelor uzate industriale şi a deşeurilor municipale, procese de fermentaţie, prelucrarea legumelor şi aplicaţii în industria hârtiei/celulozei)

 

 

2.0. 

 

IDENTIFICAREA PERICOLULUI:

Pe baza legii XXV din anul 2000, şi aplicarea Regulamentului Ministerului Sănătăţ ii nr. 44/2000 (27.XII) revizuit, precum şi Directiva 1999/45/CE despre siguranţa chimică a produsului, nu poate fi clasificat în clasa de periculozitate. 

 

Poate provoca uşoare iritaţii de piele, mai ales în cazul expunerii repetate sau prelungite.

Poate provoca iritaţii oculare uşoare, care după îndepărtarea produsului se extenuează/dispare. Produsul vărsat prezintă  pericol de alunecare.

 

3.0. 

 

 

COMPOZIŢIA:

Glicoli de polialcani şi amestecul inert de hidrofob emulsificat în apă.

Procesul nu conţine compuşi care s-ar putea clasifica ca şi componenţi dăunători  sănătăţii sau mediului, în concentraţii mari ,care pe baza Directivelor EC ar trebui luate în considerare.

 

4.0.  

          

          

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Dacă apar simptome suspecte de toxicitate solicitaţi imediat asistenţă medicală şi prezentaţi eticheta produsului.

 

În caz de inhalare: Se soate victima la aer curat, dacă prezintă simptome în continuare trebuie solicitat asistenţă   medicală.  Căile respiratorii înfundate trebuie desfundate.

4.1.  

În caz de înghiţire: Inducerea stărilor de vomă este interzis .În caz de inconştienţă sau stă ri de convulsii nu se va introduce nimic prin cavitatea bucală.Trebuie verificat pulsul, dacă este în regulă, persoana în cauză trebuie aşezat întro poziţie confortabilă şi solicitaţi asistenţă medicală. În cazul în care pacientul este conştient, trebuie clă tit cavitatea bucală cu apă.Trebuie să se consume imediat  600 ml de apă, după care la fiecare 10 minute 200 ml de apă  în repetate rânduri. Solicitaţi imediat asistenţă medicală.

4.3.

În contact cu pielea:Toate hainele şi încălţămintea contaminată se va scoate în timp ce se face duş.Victima trebuie să stea sub duş  cel puţin 10-20 de minute.

4.4.

În contact cu ochii: Clătiţi cu apă timp de 15 minute după care solicitaţi asistenţă medicală.

4.5.

 

Instrucţiuni generale: Scoateţi hainele contaminate şi dezinfectaţi.

 

5.0.

 

MĂSURI DE STINGEREA INCENDIILOR:

5.1.

Materiale  de stingere aplicabile: apă pulverizată, nisip uscat sau CO2 .  

5.2.  

Echipament de protecţi specială necesar  pentru pompieri: În  caz de incendiu indiferent de aerul extern/comp rimat trebuie folosit aparat respirator şi echipament de protecţie adecvat pompierilor.

5.3.

Agenţi  de stingere necorespunzătoare: Folosirea spumei în timpul stingerii incendiului nu este permis!!!

5.4.  

Produse periculoase la ardere: Oxizi de carbon.

5.5.

 

Echipament de protecţie pentru pompieri: Ca în cazul oricărui produs inflamabil:echipament de protecţie chimică, mănuşi adecvate, aparate de respiraţie  auto-salvare.

 

6.0.      MĂSURI ÎN CAZ DE EXPUNERI ACCIDENTALE:

 

6.1.      Precauţii personale (Protecţie individuală): Echipamentul de protecţie adecvată este obligatorie.

6.3. Protecţia mediului: Se va evita deversarea produsului în mediu.Este interzis scurgerea produsului în apă de suprafată şi subterane, canalizare.

6.4. Îndepărtarea produsului din mediu: Se va absorbi cu material inert absorbant ( nisip, dioxid de siliciu, material antiacid, liant universal, rumeguş).Eliminarea se face prin măturare şi depozitare în containere corespunzătoare.După eliminarea resturilor rămase se spală cu apă abundentă. Apa folosită trebuie tratată în conformitate cu reglementările locale.

 

 

7.0.

MANIPULARE ŞI DEPOZITARE

7.1.

Manipulare: În timpul manipulării produsului se evită contactul cu ochii, piele, membranele mucoase sau ră ni deschise. Folosiţi echipamentul individual de protecţie. În timpul manipulării este interzis mâncatul, bă utul, fumatul.Înainte de pauza de masă şi la sfârşitul programului spălarea pe mâini este obligatoriu. 

7.2.  

 

Depozitare: Trebuie evitat temperaturile extreme, în special temperaturile de îngheţ . Depozitarea între 5-40 ºC. Pericol de îngheţ. Produsul vărsat (mai ales la umiditate) devine alunecos.

 

8.0.

CONTROLUL EXPUNERII

8.1.  

Limite valorice de expunere

Limite valorice de expunere profesională ( Conform Regulamentului 25/2000. ( 30.IX ) EüM-SZCSM ):   

 Produsul nu este reglementat conform Regulamentului modificat 25/2000. (30.IX) UEM-TLV în limita admisibilă a valorilor de prag din atmosfera locului de muncă.

8.2.  

 

Controlul expunerii:

Igiena muncii:    Trebuie evitat mâncatul, băutul şi fumatul în timpul manipulării produsului.

Norme generale de protecţie şi igienă: Trebuie respectate standardele generale de igienă.   

Precauţii tehnice:               Trebuie asigurat ventilaţie corspunzătoare, mai ales în spaţiile închise.

Echipament de protecţie personală:  

Respiraţie/Inhalare:         În condiţii normale nu este nevoie.

Protecţia mâinilor:        Mănuşi de cauciuc sau rezistenţi la acid.

Protecţia ochilor:                 Ochelari de protecţie cu ecrane laterale.           Protecţia pielii şi a corpului: Îmbrăcăminte uşoară de protecţie.  

 

 

9.0.

PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE

9.1. 

Informaţii generale

Aspect:   lichid alb (emulsie)  

Miros:   uşor

9.2.  

 

Informaţii esenţiale referitor la sănătate, siguranţă şi mediu

Valoare  pH         7  

Punctul de fierbere:           100 °C

Punctul de topire:              Ne aplicabil Punctul de inflamabilitate: >100 °C

Temperatura de aprindere:             Ne aplicabil

Densitate:             1,0 kg/dm3

Solubilitate in apă:           dispersabil

Vâscozitate (la 25 °C)       ~ 1380 cP

 

10.0.

STABILITATE ŞI REACTIVITATE

10.1.

Situaţii de evitat : Evitarea temperaturilor extreme, în special îngheţul.

10.2.

Substanţe de evitat: compuşi reactivi.

10.3.

 

Produse de ardere: CO2 (dioxid de carbon)

 

11.0. DATE TOXICOLOGICE

 

Toxicitate:

LD50( oral,, sobolan):                                         >2000 mg/kg 

(prin analogia altor produse similare)

Toxicitate acută la piele:                          necunoscut

Toxicitate acută inhalată:                               necunoscut

Toxicitate acută la ochi/efect corosiv:            fără efect iritant

Iritarea acută a pielii:                                      necunoscută

 

 

12.0.  

Ecotoxicitate: Evitaţi deversarea produsului în apa de suprafaţă, sol şi canale de scurgere. În ceea ce priveş te mediul acvatic nu este nociv.

12.1.

Toxicitate acută la peşti (96 h)LC50                      >100 mg/l

 

 

Toxicitate acută (Daphnia)                                             necunoscut

 

13.0.  

TRATAREA ŞI DEPOZITAREA DEŞEURILOR

13.1.   

Reziduuri şi resturi de produse neutilizate: Deşeurile rezultate vor fi tratate ca deş euri chimice în conformitate cu reglementările locale, după consultarea cu autorităţile se depozitează şi se reciclează în depozite special amenajate . 

13.2.  

 

Recipienţi uzate: Tratarea şi eliminarea ambalajelor contaminate cu produsul se  face conform caietului de sarcini (nu pot fi tratate ca deşeuri comunale). Ambalajele goale după curăţare completă se pot refolosi în acelaşi scop sau eliminate ca deşeuri periculoase. 

 

14.0.  INFOMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL

Informaţii generale: La încarcare/descărcare  recipientele şi ambalajele vor fi asigurate împotriva deplasării şi răsturnării. În conformitate cu legislaţia actuală naţională şi europeană acest produs nu este clasificat ca fiind un produs periculos, şi prin urmare nu necesită etichetarea  substanţelor periculoase prevăzute.

Din punct de vedere al transportării nu este marfă periculoasă, şi nu intră sub incidenţa prevederilor ADR/RID

 

 

15.0.  INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTĂRILE

Evaluarea siguranţei chimice a amestecului este în curs de cercetare. Conţinutul etichetei:

 

Semnalarea pericolului:  nepericulos

Fraze R: - 

Fraze S: -

 

Legislaţie naţională şi comunitară relevantă:

 

 Regulamentul 1907/2006/CE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

 Ordinul Comun nr. 25/2000. (30.IX) EüM-SZCSM privind securitatea chimică la locul de muncă.

 Ordinul UEM 44/2000.(27.XII): privind regulile detaliate ale procedurilor, respectiv activităţilor legate de substanţele şi preparatele periculoase. 

 Ordinul KöM nr.16/2001. (18.VII) privind lista deşeurilor.

 Legea XCIII din anul 1993: Privind protecţia muncii.

 Ordonanţa de Guvern nr.21/2001. (14.II)  privind regulile de protecţia atmosferei.

 Ordonanţa de Guvern nr.220/2004. (21.VII)  privind regulile de protecţia calităţii apelor de suprafaţă .

 Ordonanţa de Guvern nr.93/2007. (26.IV) : privind modificarea Ordonanţei de Guvern nr. 220/2004. (21.VII) legat de regulile de protecţia calităţii apelor de suprafaţă.

 Ordonanţa de  Guvernului nr. 98/2001. (15.VI)  privind condiţiile de desfăşurarea activităţilor legate de deşeuri periculoase.

 Scheruing Imre: Informaţii privind transportul de mărfuri periculoase.

 Regulamentul Ministerului Sănătăţii  nr. 3/2006.(26.I)  privind lista substanţelor periculoase clasificate în Uniunea Europeană.

 Ordinul OTM  nr. 9/2008. (22.II)  referitor la emiterea regulamentului privind siguranţa împotriva incendiilor.

 Directiva 1999/45/CE  (31.05.1999) referitor la legi, ordonanţe şi dispoziţii administrative ale statelor membre privind clasificarea , ambalarea şi etichetarea preparatelor chimice periculoase.

 

Versiunea 1                  emis: 25.05.2012.           Data:  

           

 

 Directiva 67/548/CEE (27.06.1967)  referitor la legi, ordonanţe şi dispoziţii administrative privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase .

 

 

16.0.   ALTE INFORMAŢII

Semnalarea pericolului:  nepericulos 

Fraze R privind pericolele/riscurile materialelor: -

 

1. Directiva 67/548/CEE (27.06.1967) referitor la legi, ordonanţe şi dispoziţii administrative privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase .

2  Regulmentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1907/2006 (18.12.2006) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de infiinţarea Agenţiei Europene pentru produse chimice, de modificarea Directivei 1999/45/CE, precum şi Regulamentul 793/93/CEE  al Consiliului, Regulamentul nr. 1488/94/CE, Directiva Consiliului 76/769/CEE, Directiva nr.91/155/CEE, Directiva 93/67/CEE şi Directiva Comisiei 2000/21/CE abrogată.

3.     Acordul European privind transportul mărfurilor periculoase (ADR) Vol I si II .

ACEST PRODUS FACE PARTE DIN CATEGORIA SUBSTANTELOR CU CERINTE SPECIALE DE DEPOZITARE SI TRANSPORT, SI SE POATE DISTRIBUII DOAR IN URMA CONFIRMARII ACHIZITIEI !

SCRIE OPINIA TA

Numele tău:


Opinia ta: INFO: Vă rugam sa folosiţi un limbaj adecvat. Comentariile sunt moderate de administrator.

Nota acordată: Rău            Bun

Introduceţi codul din imagine:Produse Recomandate

feco.ro - Fose Septice | Statii de Epurare © 2021 | Realizat de unWeb.ro